เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลจันจว้าร่วมกับอำเภอแม่จันดำเนินกิจกรรม " จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ "ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอแม่จันประธานในพิธี ผู้เข้าร่วมประกอบ จิตอาสา 4 ตำบลได้แก่ ตำบลจันจว้า ตำบลจันจว้าใต้ ตำบลจอมสววรค์ และตำบลท่าข้าวเปลือก ณ วัดป่าหมากหน่อ (เปิดดู 565)

ภาพกิจกรรม