เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลจันจว้า ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์กระบือ โดย นายบรรจง ยางยืน นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย กลุ่มเลี้ยงควายปางควายบ้านห้วยน้ำราก/ปางควายป่าสักหลวง/ปางควายต้นยาง และประชาชนในพื้นที่ ณ ปางควายบ้านห้วยน้ำรากหมู่ที่ 4 ตำบลจันจว้า (เปิดดู 220)

ภาพกิจกรรม