เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ครั้งที่ 2 (เปิดดู 122)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยหลัก 3 อ. และการป้องกันควบคุมโรค และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างถูกต้อง เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ 23 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า จำนวน 200 คน

ภาพกิจกรรม

โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (หลักสูตรการอบรม ผู้สัมผัสอาหาร) ประจำปี 2563 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 เทศบาลตำบลจันจว้า วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร ผู้ที่สัมผัสอาหาร และผู้ประกอบอาหารในโรงเรียน ในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า และเกิดความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการบริโภคอาหารของผู้บริโภค กลุ่มเป้าหมาย : บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียมปรุง ประกอบ จำหน่าย และเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้าง และเก็บภาชนะอุปกรณ์ ได้แก่ ผู้เตรียม ผู้ปรุง ผู้ประกอบอาหาร ผู้เสิร์ฟ ผู้จำหน่ายอาหาร ผู้ล้าง และเก็บภาชนะอุปกรณ์ จำนวน 50 คน