เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า “ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (เปิดดู 47)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
“ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี” ประจำปี 2563
วันที่ 1 มีนาคม – 30 กันยายน 2563

วัตถุประสงค์
1. เพื่อรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ
2. เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า

กลุ่มเป้าหมาย
1. รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ 23 หมู่บ้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ร้อยละ 80 ของสุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่มีประสิทธิภาพ
3. ไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า

ภาพกิจกรรม