เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ประจำปี 2563 วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม (เปิดดู 46)

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ประจำปี 2563
วันที่ 6 ธันวาคม 2562
ณ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม และประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีทักษะในการป้องกันตนเอง มีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอชไอวี และโรคเอดส์

กลุ่มเป้าหมาย : ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม และประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า จำนวน 180 คน

ภาพกิจกรรม