เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

โครงการอบรมและสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ (เปิดดู 38)

เทศบาลตำบลจันจว้ามีเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๒ ตำบล ๒๓ หมู่บ้าน โดยมีพื้นที่ทั้งสิ้นรวม ๑๒๘ ตารางกิโลเมตร ซึ่งพื้นที่กว่าร้อยละ ๗๐ เป็นพื้นที่ทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นทำนา ทำสวน ทำไร่ รวมทั้งเลี้ยงสัตว์ และพื้นที่ทำการเกษตรที่กว้างใหญ่นี้ ส่วนใหญ่เป็นการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว เน้นการปลูกพืชชนิดเดียวในพื้นที่ ซึ่งการทำเกษตรแบบเชิงเดี่ยวนี้ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช เนื่องจากแหล่งอาหารทำมีมาก ทำให้เหมาะกับการเจริญพันธุ์ ดังจะเห็นได้จากที่บางปีเกิดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชอย่างรุนแรงและเป็นวงกว้าง จนกลายเป็นภัยพิบัติทางการเกษตร ทำให้ผลิตผลทางการเกษตรเกิดความเสียหายมากมาย บางรายเกษตรกรไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ก็มี ร้อนถึงหน่วยงานภาครัฐต้องเข้าทำการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งหนทางแก้ไขก็ไม่พ้นการใช้สารเคมีจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นสารเคมีป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช และโรคระบาดต่าง ๆ การใช้ปุ๋ยเคมี โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยเคมีนั้น ต้องใช้ในปริมาณที่มาก เนื่องจากต้องการเร่งผลผลิตให้สวยงาม และได้ปริมาณที่มาก จนตัวเกษตรกรเองลืมตระหนักว่าการใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณที่มากนั้น เป็นอันตรายและทำร้ายดิน ทำให้ดินเสียสภาพ จนในระยะยาวทำให้ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก เพราะรากพืชไม่สามารถเจริญได้ดี ทำให้ไม่สามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ดี ทำให้ต้องเพิ่มปริมาณปุ๋ยเคมีขึ้นทุกปี เพื่อที่จะป้อนให้พืชได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอ เพราะหากินเองไม่ได้ จนที่สุดแล้วดินนั้นไม่สามารถทำการเพาะปลูกพืชได้ ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหานี้คือ การทำให้เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี เนื่องจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นั้น จะช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ทำให้ระบบรากของพืชสามารถเจริญงอกงามและหากินได้เอง ซึ่งเป็นผลดีในระยะยาว อีกทั้งต้นทุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ยังถูกกว่าการซื้อปุ๋ยเคมีใช้มาก 

ภาพกิจกรรม