เทศบาลตำบลจันจว้า

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

รองปลัดเทศบาลตำบลจันจว้า ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ฯ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม (เปิดดู 42)

ภาพกิจกรรม