เทศบาลตำบลจันจว้า

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า มอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันจว้า ณ หอประชุมศพด.ตำบลจันจว้า (เปิดดู 16)

ภาพกิจกรรม