เทศบาลตำบลจันจว้า

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลจันจว้า ดำเนินการส่งมอบเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ แบบพิมพ์และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า ณ หอประชุมเทศบาลประสานมิตร (เปิดดู 19)

ภาพกิจกรรม