เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore พิมพ์ print


เทศบาลตำบลจันจว้า โดยงานพัฒนารายได้และผลประโยชน์ กองคลัง แจ้งการชำระภาษีประจำปี 2560 ดังนี้