เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore


ราคากลาง โครงการถมดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านสันหลวง หมู่ที่ 10 ตำบลจันจว้าใต้ จำนวน 10 จุด