เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore


ร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าวัด บ้านห้วยน้ำราก หมู่ที่ 5 ถึง วัดป่าหมากหน่อ ตำบลจันจว้า