เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore พิมพ์ print


ประชาสัมพันธ์ ! สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลจันจว้า "การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้"