เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore พิมพ์ print


พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

งานพัฒนารายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้และผลประโยชน์

กองคลัง เทศบาลตำบลจันจว้า

พระราชบัญญัติภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

วันที่เริ่มบังคับใช้กฏหมาย 13 มีนาคม 2562

วันเริ่มการจัดเก็บภาษี 1 มกราคม 2563

กำหนดให้ยกเลิก ภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีบำรุงท้องที่และใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562แทน