เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore


รายงานการปรับปรุงการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย