เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore พิมพ์ print


ขยายระยะเวลาการปิดพื้นที่หรือบริการแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แและให้งดจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด