เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore


ราคากลาง โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ค.ส.ล. บ้านสันทางหลวง หมู่ 12 บริเวณสุสานบ้านสันทางหลวง หมู่ 12 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย