เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore


ราคากลาง โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่เทศบาลตำบลจันจว้าอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง (งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว)