เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore พิมพ์ print


ประชาสัมพันธ์...ร่างพระราชกฤษฎีกา ลด ภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษีกับประชาชนทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19