เทศบาลตำบลจันจว้า

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore


ราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารโรงปุ๋ยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี บ้านป่าสักหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย