เทศบาลตำบลจันจว้า

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore


ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด บริเวณบ้านนายบุญส่ง ร้องหาญแก้ว บ้านหนองร่อง หมู่ 8