เทศบาลตำบลจันจว้า

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore พิมพ์ print


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และขอความร่วมมือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มาขอรับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานเทศบาลตำบลจันจว้าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งท่านสามารถเข้าไปตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/m3cicy หรือแสกนผ่านคิวอาร์โค้ด