เทศบาลตำบลจันจว้า

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore พิมพ์ print


ประชาสัมพันธ์ ชุดวีดิทัศน์เสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ SDGs ภายใต้แนวคิดหลัก

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำชุดวิดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ SDGs ในรูปแบบไฟล์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ตาม https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1I5t0g5P_sxwvzgqCmCtY1xgLWj-8MQrp เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้พัฒนาไปอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง