เทศบาลตำบลจันจว้า

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore พิมพ์ print


ประชาสัมพันธ์ การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยทำเป็นหนังสือตามแบบฟอร์มที่กำหนด

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยทำเป็นหนังสือตามแบบฟอร์มที่กำหนด ซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน โดยมีระยะเวลาการยื่นเอกสาร ดังนี้
- ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (21 - 27 มีนาคม 2564) และ
- ภายใน 7 วัน หลังวันเลือกตั้ง (29 มีนาคม - 4 เมษายน 2564)
โดยยื่นได้ตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทนได้ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

https://drive.google.com/file/d/1dCZXC9y5_BvX0r-PezoLumH_54i0HbLJ/view?fbclid=IwAR1HfkFkJsGzc3-9wGKfZvQHHhWUoNOgWTV7vpoe-0WATI-wjJHTfnIyuE4

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล หนังสือถึงสำนักทะเบียนอำเภอ

https://drive.google.com/file/d/1bXLT6phtog2X04DroBhGOLGXYRggIvag/view?fbclid=IwAR3bvrGlE6FGrYHWXly7Cqdy-iq954D2ELGPrdjeIJFb-CIASBfPEtqaBB8

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล หนังสือถึงสำนักทะเบียนท้องถิ่น

https://drive.google.com/file/d/12i1a51CIwgDPLIFwSLEH8bxmYXX9HtU7/view?fbclid=IwAR3Z8lMY95JVdE4Lc4hJYANi3jExd-QAD2bxIzsqjpaG5VSaK32d0TBayCo