เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore พิมพ์ print


ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลจันจว้า แจ้ง คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 44/2564 เรื่อง กำหนดให้พื้นที่ตำบล เป็นพื้นที่ควบคุม สั่ง ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2564