เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore พิมพ์ print


กองการประปาเทศบาลตำบลจันจว้า แจ้ง..สาเหตุการหยุดจ่ายน้ำประปาหนองเขียวบางเวลา

กองการประปาเทศบาลตำบลจันจว้า แจ้ง..สาเหตุการหยุดจ่ายน้ำประปาหนองเขียวบางเวลา ทำให้ผู้ใช้น้ำประปาเทศบาลได้รับผลกระทบ
สาเหตุเกิดจาก ปัจจัยดังนี้
1. เนื่องจากขณะนี้กรมชลประทานได้มีการขุดลอกแหล่งน้ำประปาหนองเขียวจึงไม่สามารถผลิตน้ำได้เต็มประสิทธิภาพและไม่เพียงพอต่อการใช้อุปโภคและบริโภค
2.กองการประปาเทศบาลตำบลจันจว้าได้ย้ายแหล่งผลิตน้ำไปสูบที่หนองมโนราห์
3.อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำเมนหลักบริเวณบ้านป่าสักหลวงโดยได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯประจำปี 2564