เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore


ราคากลาง โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชนิดเครื่อข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 หมู่ที่ 10 บ้านสันนาหนองบัว