เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore พิมพ์ print


ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลจันจว้า แจ้งผ่านกรณีให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด 19 และกลุ่มเสี่ยงสูงที่กักตัว

แจ้งผ่านกรณีให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด 19 และกลุ่มเสี่ยงสูงที่กักตัวมีรายละเอียดดังนี้
กรณีการช่วยเหลือแยกหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1.ผู้ป่วยติดโควิด 19 มีจำนวน 10 ราย อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลแม่จัน 3 ราย อยู่ในความรับผิดชอบ รพ.สต. จันจว้าใต้ 7 ราย (การเบิกจ่ายเงินจาก สปสช.)
2.กลุ่มเสี่ยงสูง อยู่ในระหว่างการคัดกรองของรพ.สต.และกองสาธารณสุขฯ เมื่อประเมินแล้วจะมีการออกคำสั่งกักตัวโดย ศปก.ตำบล จึงจะดำเนินช่วยเหลือได้มีของชุดเยี่ยม และมีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือฯเพื่อรับบริจาคสิ่งของไปช่วยเหลือต่อไป
จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ด้วยความห่วงใย เทศบาลตำบลจันจว้า