เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore พิมพ์ print


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

ผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสามารถแสกนคิวอาร์โค้ดแล้วเข้าโดยเลขบัตรประจำตัว 13 หลัก