เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore พิมพ์ print


ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562