เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าแผน/งบประมาณ(ประจำปี)
งบประมาณรายจ่าย 2560
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2564
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2565