เทศบาลตำบลจันจว้า

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าแผน/งบประมาณ(ประจำปี)
งบประมาณรายจ่าย 2560
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2564