เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าแผน/งบประมาณ(ประจำปี)
รายงานผลปฏิบัติงาน 2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบ สขร.1)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แบบ สขร.1)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แบบ สขร.1)