เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าแบบสำรวจความคิดเห็น
live_help อยากให้เทศบาลพัฒนาด้านไหนมากที่สุด
สาธารณูประโภคพื้นฐาน [6 คะแนน ร้อยละ 31.58]
ด้านการท่องเที่ยว [4 คะแนน ร้อยละ 21.05]
การศึกษา [1 คะแนน ร้อยละ 5.26]
อาชีพ รายได้เสริม [3 คะแนน ร้อยละ 15.79]
กิจกรรมนันทนการ [5 คะแนน ร้อยละ 26.32]

คะแนนรวม = 19 คะแนน

สูตรคำนวณ

หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ := ( คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็มทั้งหมด ) * 100