เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าแบบสำรวจความคิดเห็น
live_help อยากให้เทศบาลพัฒนาด้านไหนมากที่สุด
สาธารณูประโภคพื้นฐาน [8 คะแนน ร้อยละ 36.36]
ด้านการท่องเที่ยว [4 คะแนน ร้อยละ 18.18]
การศึกษา [1 คะแนน ร้อยละ 4.55]
อาชีพ รายได้เสริม [3 คะแนน ร้อยละ 13.64]
กิจกรรมนันทนการ [6 คะแนน ร้อยละ 27.27]

คะแนนรวม = 22 คะแนน

สูตรคำนวณ

หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ := ( คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็มทั้งหมด ) * 100