เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าแบบสำรวจความคิดเห็น
live_help อยากให้เทศบาลพัฒนาด้านไหนมากที่สุด
สาธารณูประโภคพื้นฐาน [7 คะแนน ร้อยละ 35]
ด้านการท่องเที่ยว [4 คะแนน ร้อยละ 20]
การศึกษา [1 คะแนน ร้อยละ 5]
อาชีพ รายได้เสริม [3 คะแนน ร้อยละ 15]
กิจกรรมนันทนการ [5 คะแนน ร้อยละ 25]

คะแนนรวม = 20 คะแนน

สูตรคำนวณ

หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ := ( คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็มทั้งหมด ) * 100