เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าแบบสำรวจความคิดเห็น
live_help อยากให้เทศบาลพัฒนาด้านไหนมากที่สุด
สาธารณูประโภคพื้นฐาน [71 คะแนน ร้อยละ 81.61]
ด้านการท่องเที่ยว [4 คะแนน ร้อยละ 4.6]
การศึกษา [1 คะแนน ร้อยละ 1.15]
อาชีพ รายได้เสริม [4 คะแนน ร้อยละ 4.6]
กิจกรรมนันทนการ [7 คะแนน ร้อยละ 8.05]

คะแนนรวม = 87 คะแนน

สูตรคำนวณ

หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ := ( คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็มทั้งหมด ) * 100