เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore พิมพ์ print


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอความร่วมมือ บุคลากรของหน่วยงานเทศบาลตำบลจันจว้า ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้าส่วนราชการ/ ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทำงานให้กับหน่วยงานเทศบาลตำบลจันจว้า มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีhttps://itas.nacc.go.th/go/iit/m3cicy