เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore พิมพ์ print


ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือนสิงหาคม 2563 เท่านั้น หากพ้นกำหนด มีค่าปรับ 40%