เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลจันจว้าร่วมกับอำเภอแม่จัน ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการทำความสะอาดบริเวณหนองเขียวสาธารณประโยชน์ บ้านป่าสักหลวง,บ้านกิ่วพร้าว และเปิดโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า (เปิดดู 311)

ภาพกิจกรรม