เทศบาลตำบลจันจว้า

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลจันจว้า โดยรองปลัดเทศบาล ร่วมประชุม การป้องกันและแก้ไขป้ญหา หมอกควันและไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กฯ ณ หอประชุมอำเภอแม่จัน 110 ปี (เปิดดู 86)

ภาพกิจกรรม