เทศบาลตำบลจันจว้า

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลตำบลจันเจ้า (ศป.ปส.ทต.จันจว้า) ร่วมกับหน่วยบริการประชาชน และฝ่ายปกครองอำเภอแม่จันกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่จันที่ 9 ออกตรวจเยี่ยมจุดสกัดในเขตพื้นที่เทศบาลจันจว้า (เปิดดู 16)

ภาพกิจกรรม