เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลจันจว้าดำเนินโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้วิธีการดูนกเวียงหนองหล่ม ประจำปี 2563 โดยนายบรรจง ยางยืน นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า ประธานเปิดโครงการ วัตถุประสงค์โครงการเพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์นกและพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวพื้นที่เวียงหนองหล่ม ณ หอดูนกปางฮุ้ง(เวียงหนองหล่ม) (เปิดดู 261)

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลจันจว้าดำเนินพิธีมอบบ้านในการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์สำหรับผู้มีรายได้น้อย รายนางเขียว พรหมใจและนายไกรศร จับใจนาย บ้านป่ากุ๊ก หมู่ที่ 8 ตำบลจันจว้าใต้ โดยนางวันดี ราชชมภู นายอำเภอแม่จัน ประธานพิธีมอบบ้าน นายบรรจง ยางยืน นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้ากล่าวรายงานพิธีมอบบ้านทั้งนี้เทศบาลตำบลจันจว้าได้รับความอนุเคราะห์จากกิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจว้า กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันจว้าใต้ ประชาชนบ้านป่ากุ๊ก หมู่ที่8 ต.จันจว้าใต้ ให้การสนับสนุนในครั้งนี้