เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลจันจว้า โดย นายบรรจง ยางยืน นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี ปลัดเทศบาล ได้แจ้งข้อราชการและแนวทางการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานแก่พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้างเทศบาลตำบลจันจว้า ในการประชุมประจำเดือนกันยายน 2563 (เปิดดู 361)

ภาพกิจกรรม

โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (หลักสูตรการอบรม ผู้สัมผัสอาหาร) ประจำปี 2563 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 เทศบาลตำบลจันจว้า วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร ผู้ที่สัมผัสอาหาร และผู้ประกอบอาหารในโรงเรียน ในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า และเกิดความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการบริโภคอาหารของผู้บริโภค กลุ่มเป้าหมาย : บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียมปรุง ประกอบ จำหน่าย และเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้าง และเก็บภาชนะอุปกรณ์ ได้แก่ ผู้เตรียม ผู้ปรุง ผู้ประกอบอาหาร ผู้เสิร์ฟ ผู้จำหน่ายอาหาร ผู้ล้าง และเก็บภาชนะอุปกรณ์ จำนวน 50 คน