เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลจันจว้าดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนแก่กลุ่มชุมชนและหน่วยงาน โดยนายบรรจง ยางยืน นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าประธานเปิดโครงการ นางนิรุชา ซาวคำเขตต์ หัวหน้าสำนักปลัดกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ผู้เข้าร่วมประกอบใปด้วย ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนสถานศึกษา กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ประธาน อสม. ณ เทศบาลตำบลจันจว้า (เปิดดู 562)

ภาพกิจกรรม