เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

การจัดการแข่งขันกีฬาสีสายสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันจว้า และชมรมวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงรายโซนเหนือ โดย นายบรรจง ยางยืน นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าประธานพิธิเปิดการแข่งขัน และ นายวันชัย คำลือ ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ต่อประธาน โดยมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมจำนวน 16 สถานศึกษา มีนักกีฬาจำนวน 447 คน ครูผู้ควบคุมจำนวน 83 คน ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลจันจว้า (เปิดดู 259)

ภาพกิจกรรม