เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า



พิมพ์ ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลจันจว้า โดยนายณัฐวุฒิ ประวัง รองนายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า พร้อมนางนิรุชา ซาวคำเขตต์ หัวหน้าสำนักปลัด ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านทหารกองเกินที่เข้าประจำการ ในวันที่ 1 ก.ย. 63 ที่มีฐานะยากจน ณ บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 5 ต.จันจว้าใต้ ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องนุ่งห่ม เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน (เปิดดู 395)





ภาพกิจกรรม

โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (หลักสูตรการอบรม ผู้สัมผัสอาหาร) ประจำปี 2563 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 เทศบาลตำบลจันจว้า วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร ผู้ที่สัมผัสอาหาร และผู้ประกอบอาหารในโรงเรียน ในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า และเกิดความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการบริโภคอาหารของผู้บริโภค กลุ่มเป้าหมาย : บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียมปรุง ประกอบ จำหน่าย และเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้าง และเก็บภาชนะอุปกรณ์ ได้แก่ ผู้เตรียม ผู้ปรุง ผู้ประกอบอาหาร ผู้เสิร์ฟ ผู้จำหน่ายอาหาร ผู้ล้าง และเก็บภาชนะอุปกรณ์ จำนวน 50 คน